Home

Generisk definisjon

Bruk av Generisk faller under kategorien Adjektiv og Noun Generisk som et adjektiv betyr egenskapene til eller relatert til en klasse eller gruppe av ting og ikke spesifikk: Mobiltelefon er et generisk navn for alle håndholdte enheter, viser denne setningen bruken i den sammenheng som diskuteres Definisjon av generisk i Online Dictionary. Betydningen av generisk. Norsk oversettelse av generisk. Oversettelser av generisk. generisk synonymer, generisk antonymer. Informasjon om generisk i gratis engelsk online ordbok og leksikon. generisk. Oversettelser. English: generic

Definisjon Og Betydning Generisk

Bruk feltet under til å legge til et nytt synonym til generisk. Hvis du vil legge til flere synonymer kan du gjøre det ved å separere dem med komma. Legg til. Antonymer. Adjektiv. begrenset. eksplisitt. karakteristiske. spesiell. spesielt spesifikk. Vi fant. 13 synonymer for generisk Generisk bytte Ofte finnes det flere legemidler som har ulike navn og ulik pris, men samme virkestoff og virkning. Da tilbyr apoteket pasienten et legemiddel med et annet navn enn det legen forskrevet når det finnes et rimeligere alternativ Lær definisjonen av generisk metode. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene generisk metode i den store norsk bokmål samlingen Hva er generisk bytte? Ofte finnes det flere legemidler som har ulike navn og ulik pris, men akkurat samme virkestoff og virkning. Da tilbyr apoteket pasienten et legemiddel med et annet navn enn det legen har skrevet på resepten når det finnes et rimeligere alternativ

Generisk bytte er å bytte fra et originalpreparat til et rimeligere, likeverdig legemiddel. Likeverdige legemidler har samme virkestoff i samme mengde, men hjelpestoffene som bidrar til form og farge kan variere. Legemidler som kan byttes generisk kalles generika. Produksjons- og kvalitetskravene for generiske legemidler er de samme som stilles for originalpreparatene Generere betyr. Denne siden inneholder synonymer, betydninger og viser forekomsten i kryssord for Generere, i både bokmål og nynorsk

• Omgivelsesbasert strategi (generisk) vil aldri kunne lede til varige konkurransefortrinn. • Kilden til langvarig effektivitet og konkurransefordeler ligger i ressursene organisasjonen kontrollerer, og ikke i de strategier som velges: 1. Fysiske ressurser 2. Menneskelige ressurser 3. Organisatoriske ressurser (Formelle og uformelle trekk Michael Porter har beskrevet en kategorisering av tre generelle typer av konkurransestrategier blant selskap. Disse generiske strategiene er definert langs to dimensjoner: Strategisk målgruppe og strategisk fordel Generisk bytte av legemidler i sykehus medfører mange risikomomenter og praktiske problemer. Hvis leger delegerer denne oppgaven til sykepleiere, må rutinene kvalitetssikres og formaliseres. Legemidler med samme virkestoff og ATC-nummer trenger slett ikke være bioekvivalente og byttbare

Generisk - Definisjon av generisk fra Free Online Dictionar

 1. Legemidler på h-resept. Når du behandles på sykehus, har sykehuset ansvar for å finansiere de legemidlene du får under behandlingen. Sykehuset har også ansvar for legemiddelbehandling som skjer utenfor sykehus
 2. Hvordan bruke Porter? Se her! En fortsettelse på analysen av de fem konkurransekreftene kommer valget av konkurransestrategi. Her gir Porter oss valget mellom 3 strategier. Disse skal bidra til at bedriften klarer å kontrollere kreftene på en best mulig måte. Porter sier i sin bok om konkurransestrategier fra 1980 at skal en bedrift lykkes me
 3. 42 Hvis den, der ansøger om eller er indehaver af en markedsføringstilladelse for et generisk produkt, gør brug af den mulighed, der er fastsat i artikel 11 i direktiv 2001/83, inden for rammerne af en decentraliseret procedure som den i hovedsagen omhandlede, dækker markedsføringstilladelsen for dette produkt således kun de indikationer og de doseringsformer, som ikke er patenterede
 4. Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Typiske personopplysninger er navn, adresse, telefonnummer, e-post og fødselsnummer.Et bilde regnes som en personopplysning dersom personer kan gjenkjennes, og lydopptak kan være personopplysninger selv om ingen navn blir nevnt i innspillingen

Ny generisk modell ser på optimal styring av byggeprosjekter. Hallgrim Hjelmbrekke disputerte 3. november 2017. Avhandlingen understreker betydningen av sterk eierstyring i prosjekter, for økt strategisk effekt Porters generiske konkurrentstrategier. Porter sine 3 generiske strategier for å skape varige konkurransefortrinn for en virksomhet i et marked

generisk utsagn - Store norske leksiko

Et grunnleggende spørsmål i så måte er hva et bevis er. For å kunne svare på dette må man ta et skritt tilbake og si noe om hva slags vitenskap matematikk er Den esoteriske tradisjon er en «generisk betegnelse for en stor og komplisert gruppe av historiske fenomen» med visse fellestrekk, som kan forstås som en understrømning i europeisk åndsliv, med røtter tilbake til antikkens gnostisisme og hermetisme.Den utgjør en tredje strømning ved siden av gresk rasjonalitet og bibelsk teologi. Hva som er den presise definisjonen esoterikk har blitt. Ved å kombinere dette og begrepene vekst og strategi som beskrevet ovenfor, vil vi bruke følgende definisjon for begrepet vekststrategi: Vekststrategi er en metode og fremgangsmåte som angir retning og styrke for beslutninger slik at selskapet kan nå sine mål og oppnå økning i verdi generic på bokmål. Vi har seks oversettelser av generic i engelsk-bokmål ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale Generisk bytte er en av arbeidsoppgavene innen legemiddelhåndtering der feil kan oppstå. Hensikt: Å få innsikt i sykepleiernes kunnskap og oppfatninger om generisk bytte og vurdere hvorvidt praksisen samsvarer med krav i forskrifter, lokale prosedyrer og de mulighetene som finnes for oppslag av byttbare preparater

Organisk vekst er den vanligste formen for vekst, og vil si at virksomheten oppnår markedsvekst uten at det foretar oppkjøp eller fusjonering med ett annet selskaper Deres definisjon består av tre hovedelementer: generell forståelse av tall og operasjoner, bruk av denne forståelsen i matematisk resonnering og utvikling av hensiktsmessige strategier i arbeid med tall og regneoperasjoner og lyst til å gjøre det. 1 sitert i Anghileri (2006), side 5. Med generisk bytte menes bytte mellom preparater med forskjellig navn, men som har samme virkestoff og virkning. I 2017 utgjorde generika 50 % av legemiddelmarkedet, målt i definerte døgndoser ().I sykehus er en stor del av legemiddelinnkjøpene satt ut på anbud Generic definition is - relating to or characteristic of a whole group or class : general. How to use generic in a sentence Hva betyr Generisk prosess? Nedenfor finner du en betydning av ordet Generisk prosess. Du kan også legge til en definisjon av Generisk prosess selv

Definisjon:Generisk - Teknisk regelver

*Definisjon av DDD endret Apotekforeningen. Del 2: Reduksjon av legemiddelpriser. Tiltak for å minske legemiddelpriser -Apoteket velger legemiddel (generisk substitusjon) Likeverdig bytte Original Kopi Bytteliste Trinnpris Samfunnet sparer penger Europeisk regleverk Nasjonal råderett g Deres definisjon består av tre hovedelementer: generell forståelse av tall og operasjoner, Utforskning av generelle hypoteser ved bruk av et generisk eksempel eller et moteksempel. Når vi bruker et generisk eksempel ser vi på et enkelteksempel på en generell måte Generiske spørreskjemaer har den fordelen at de kan brukes på tvers av ulike pasientgrupper. I klinisk praksis med mange ulike pasient/ diagnosegrupper kan derfor et generisk skjema være mest praktisk i bruk. En annen fordel med et generisk skjema er at det gir en mulighet til å sammenligne resultater på tvers av disse gruppene

generika - Store medisinske leksiko

Generisk forskrivning Også kalt virkestofforskrivning. Legen oppgir virkestoff-navnet i stedet for et merkevarenavn på resepten, f.eks. atovastatin i stedet for Lipitor (R). Generisk legemiddel/synonymer Legemidler som inneholder samme virkestoff i samme styrke og legemiddelform. Et generisk legemiddel er synonymt med det originale legemidlet Dette er bakgrunnsstoff («Godt å vite») til hovedaktiviteten Risikovurdering. Målgruppen er de fagansvarlige informasjonssikkerhet som ønsker å sette seg litt grundigere inn i enkelte tema og dermed øke sin bakgrunnskunnskap Generisk bytte er nok kommet for å bli og totalt sett har ordningen bidratt til reduserte legemiddelutgifter både for forbruker og myndigheter. Samtidig, som denne saken illustrerer, har ordningen sine fallgruver og det er viktig å være oppmerksom på potensielle feil som kan oppstå sekundært til at byttet er gjennomført En muliggjørende teknologi er en generisk teknologi som repre-senterer et sprang i teknologiutviklingen. Den har nådd et moden-hetsnivå som gjør den tilgjengelig for anvendelse i stor bredde; og danner grunnlag for utviklingssprang på sentrale områder i sam-funnet. Muliggjørende teknologier bidrar til samfunnets utvikling definisjon: mentalt rom som omfattar strukturar som er felles for alle innputtrom: referanse: NORKOGs termgruppe: bruksområde: Lingvistikk Kognitiv lingvistikk: ansvarlig/ansvarleg: NORKOGs termgruppe: inndato: 16.01.201

generisk - definisjon - norsk bokmå

Jernbaneverket definerer usikkerhetsanalyse som en systematisk framgangsmåte for å identifisere, beskrive og / eller beregne usikkerhet. Usikkerhetsanalyse er et element i prosjektets usikkerhetsstyring Definisjon . Uttrykket generisk medisin refererer til medikamenter som er produsert og kommersialisert uten patentbeskyttelse. Time Frame . Siden stoffet selskaper legge ut høye kostnader til forskning, utvikle og markeds merkevare-navnet narkotika, de vanligvis får 20-års patentbeskyttelse for medisinene de skaper GPP = Generisk programmering-protokollen Ser du etter generell definisjon av GPP? GPP betyr Generisk programmering-protokollen. Vi er stolte over å liste akronym av GPP i den største databasen av forkortelser og akronymer. Det følgende bildet viser en av definisjonene av GPP på engelsk: Generisk programmering-protokollen Generisk markedsføring mot barn og ungdom Oddrun Johnsen Denne artikkelen beskriver generiske markedstiltak mot barn og ungdom. Hensikten er å av-dekke hvorvidt fellesmarkedsføring av næringsmidler rettes mot barn og ungdom, hvordan og med hvilken tyngde.1) Markedsføring av en produktkategori i ste-det for en bestemt merkevare, kalles gene

Eksempel: Generisk implementasjon av liste; Typeutvisking; Bruk av refleksjon til å skrive generisk arraykode; Innledning. Bruk av generiske datatyper er omtalt i notatet Collections. Vi skal nå se nærmere på hvordan vi må gå fram i forbindelse med subklassetyper, samt programmering av generiske metoder Artikkelen « Generisk bytte av legemidler i sykehus » (1) er både aktuell og nyttig. Artikkelen bør leses nøye av ganske mange. Her følger et utdrag med de viktigste poengene. Bruker ikke bytteliste på nett. Forfatternes utgangspunkt var som følger: «Det er ofte behov for at sykepleiere foretar generisk bytte av legemidler i sykehus Bytte av likeverdige medisiner vil si at apoteket kan tilby deg et legemiddel med et annet navn enn det legen har skrevet ut, men som inneholder samme virkestoff. Apotekene kan bare tilby et slikt bytte når Statens legemiddelverk garanterer at legemidlene har samme medisinske virkning

Billig Forstørrelsesglass Online | Forstørrelsesglass til 2019

Synonym til Generisk - ordetbety

Gud og våre hjemmelagde gudsbilder. Deus semper Major. Jesus Kristus: Guds ansikt i verden. Jes 57,15. 1. Kor 13,9 ff. Rom 11,33 ff. Joh 1, 18. Kol 1, 15 f generisk generøs generøsitet genesis genetisk. Synonym. Et synonym er et ord som har samme eller liknende betydning som et annet ord. Det motsatte av et synonym er et antonym (ord med motsatt betydning). Bruk av synonymer er med på å berike teksten og øker tekstens kvalitet. Å gjenta et bestemt ord mange ganger gjør teksten kjedelig Oppdatert informasjon for markedsførte legemidler i Norge til human- og veterinærmedisinsk bruk. Pakningsvedlegg, foto, interaksjonssøk, identifikasjonssøk m.m Generisk tilnærming til veilederkompetanse. Den generiske tilnærmingen vektlegger at veilederen skal utvikle generelle egenskaper som man antar er overførbare fra situasjon til situasjon. Empirisk forskning innenfor hjelpeprofesjoner viser at evne til empati er en slik viktig egenskap (Clark, 2007)

Høy definisjon Værbestandig Tågesikker Generisk Vidvinkel

Synonym til generisk på norsk bokmå

generisk kompetanse og ferdigheter i bachelorutdanningen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Definisjon «Transferable skills are skills learned in one context (e.g. in research) that can be useful in another (e.g. in future employment whether in research, business etc.). They can serve as a bridge from stud Medlemsfordeler Hva er egentlig Lean - Lean på 1, 2, 3. Har din virksomhet forbedringspotensial? Lean hjelper bedrifter over hele verden til å optimalisere seg og sørger for bedre flyt

Generisk bytte - Legemiddelverke

Definisjon The Food and Drug Administration forklarer at en generisk legemiddel er en kopi lik i kvalitet, styrke, renhet og stabilitet til merkenavnet. Generiske legemidler produsenter gjør narkotika for mindre fordi de ikke investere penger i forskning og utvikling eller markedsføring, og kan passere besparelser på til forbrukerne generisk substitusjon på apoteket, (n=100). beskriver pasientens oppførsel, og ordbøker gir ingen klare forskjeller i definisjon på de to uttrykkene. I denne oppgaven er det valgt gjennomgående å bruke uttrykket compliance. Et annet mye brukt begrep er concordence Til en generisk eller partitiv relasjon kan man beskrive inndelingskriteriet, maksimalt én beskrivelse per språk/målform. Definisjon. dyr av ulike slag (pattedyr, fuglar, bier) som blir halde for nytteformål, til dømes for produksjon av produkt som mjølk,. Blog. Oct. 17, 2020. How to make a video presentation with Prezi in 6 steps; Oct. 14, 2020. Video conferencing best practices: Tips to make meeting online even bette

generisk metode - norsk bokmål definisjon, grammatikk

Språkrådet - informasjon om norsk språk, bokmål og nynorsk, reglar og råd, øvingar, språkhistorie, språkver Et generisk skjema kan benyttes for å sende en fritekst bestilling til leverandør gjennom bare å benytte e-post adresse Brukerdefinert ordre Gevinster + Klar beskjed Elektronisk bestilling på ALT! + Alle bestillinger gjennom ett system + Redusert arbeidsbelastning for operasjonelle innkjøpere Ulemper - Ikke alltid rikitg pris på ordr En visjon trenger ikke være unik. Mange selskaper, organisasjoner og mennesker kan ha den samme visjonen. Den kan være generisk på tvers av virksomheter, bransjer og land. Et eksempel på en visjon kan være: «Vi ser for oss en verden hvor beslutninger fattes raskere og på et bedre grunnlag.» Misjonen følger visjone ISA/ANSA S95 S95: Fra skreddersøm til standardisering. Noen år tilbake i tid, før fødselen av ISA-95 standarden, var det noen kloke hoder som satte seg fore å rydde opp i jungelen av skreddersydde, men tunge industrielle IT-løsninger, systemer som hver især løste sine spesifikke oppgaver

Hva er generisk bytte? - Legemiddelverke

Generisk programmering og Datamaskin · Se mer » Funksjonell programmering. Funksjonell programmering brukes innenfor informatikken om et programmeringsparadigme som behandler utregninger som en evaluering av matematiske funksjoner og unngår tilstandsendringer og foranderlige data. Ny!!: Generisk programmering og Funksjonell programmering. Når du kjører en spørring som inneholder et antall metode i en generisk diagrammet i Microsoft Dynamics NAV 2013, får du følgende feilmelding: Diagramdefinisjonen ChartDefinition inneholder et mål som refererer til et felt med en Ustøttet datatype. Oppløsning Dyrevelferd kan defineres på mange ulike måter, men de fleste er enige om at dyr opplever god velferd når de har god helse, mestrer sine omgivelser og kan utføre naturlig atferd Filtrer den nedlastede rapporten slik at du bare ser produkter med følgende: «Problemtittel» = Generisk bilde. Kontrollér den innsendte produktinformasjonen for disse produktene (bruk vare-ID-en for å finne dem), og sørg for at hver vare har et hovedbilde som viser produktet som er annonsert

Billig Tur og camping Online | Tur og camping til 2019

Video: generisk bytte - Store medisinske leksiko

Synonym til Generere - ordetbety

Porters generiske konkurransestrategier - Strategi og

Dette eksempelet er ment å illustrere et bredt generisk søk som er uavhengig av diagnose. Dersom du er ute etter personer som har en spesifikk type diagnose, for eksempel personer som har kols, spesifiserer du dette i søket. Det kan også være du er ute etter bare kvinner, eller bare barn. Da spesifiserer du også det i søket For eksempel, hvis ordboken har generisk type , programmereren kan bare legge til elementer med int type taster og streng type verdier. Nøkkelområder dekket. 1. Hva er generisk datatype - Definisjon 2. Hva er Hashtable - Definisjon, funksjonalitet 3. Hva er ordbok - Definisjon, funksjonalitet 4. Forskjellen mellom Hashtable og Dictionar Rammeplan og støttemateriell til barnehagenes arbeid med rammeplanen. Refleksjonsspørsmål. Hva betyr rammeplanen for oss og vårt arbeid? Hvordan kan vi legge til rette for gode prosesser rundt refleksjon, diskusjon og forankring av rammeplanen i personalgruppen

Billig Forstørrelsesglass Online | Forstørrelsesglass til 2020Strategi

Gratis tilgang for helsepersonell til fagprosedyrer, kliniske oppslagsverk, retningslinjer, tidsskrifter, databaser og andre kunnskapsressurser Figur 1 Et generisk begrepssystem. Siden definisjonen uttrykker hva begrepet er, kan en nesten lage en matematisk formel: «term = definisjon». Hver gang en da støter på termen i en tekst, skal en kunne bytte ut termen med definisjonen og få samme «svar» Hva gjelder din henvendelse?.

 • How to start a tinder conversation with a guy.
 • Paris yr.
 • Telenor mobilt bredband.
 • Woksaus chop suey.
 • D dimer fibrinolyse.
 • Vienna salongbord.
 • Sunne havrecookies.
 • Normal butikk bergen.
 • Ford transit custom maße laderaum.
 • Hkm advokatene.
 • Rock shop heidelberg.
 • Larry david manager.
 • Bansin neubau promenade.
 • Bergamo italia interessepunkter.
 • Riot games.
 • Sicilia hai.
 • Ovnsbakt laks soyasaus.
 • Test av antirynkekrem 2017.
 • Georg vi av storbritannia død.
 • Gogogate 2 installation.
 • Vinner av alene.
 • Stevne hedmarktoppen 2017.
 • Reflex løkka jakke.
 • Mietküche mainz.
 • Nye arkaden skien.
 • Kamera lenovo thinkpad.
 • Smør pris.
 • Ms jupiter color line.
 • Nakamura sykkel 16.
 • Mam tuter.
 • Großglockner wandern gipfel.
 • Ta bort dubbelhaka app.
 • Firkantfusjon.
 • En barmhjertig samaritan betydning.
 • The boston globe wiki.
 • Ara hotel ingolstadt ü30 party.
 • Gyllenborg skole 6b.
 • Nyårsmiddag berlin.
 • 40k sanguinius.
 • Samsung j3 pris.
 • Iphone fotos plötzlich weg.