Home

Forskrift om endring i førerkortforskriften

I. I forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. (førerkortforskriften) gjøres følgende endringer: . EØS-henvisninger skal lyde: EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 24f (direktiv 2006/126/EF endret ved direktiv 2009/113/EF, direktiv 2011/94/EU, direktiv 2012/36/EU, direktiv 2013/22/EU, direktiv 2013/47/EU, direktiv 2014/85/EU, direktiv (EU) 2015/653 og direktiv (EU. Endr. i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften. II. I forskrift 1. oktober 2004 nr. 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m. (trafikkopplæringsforskriften) gjøres følgende endringer: § 4-8 fjerde ledd skal lyde: Ved opplæring i klasse AM 147 kan kravene i § 4-6 fravikes dersom mangel på opplæringstilbud gjør det nødvendig

Forskrift om endring i førerkortforskriften og

I forskrift 1. oktober 2004 nr. 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m. gjøres følgende endring: § 31-2 nytt tredje ledd skal lyde: Fullført obligatorisk opplæring i klasse A før 19. januar 2013 anses som fullført obligatorisk opplæring i klasse A2 Forskrift om endring i førerkortforskriften Fastsatt av Vegdirektoratet xx.xx.2014 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965. nr. 4 § 24 og delegeringsvedtak 29. september 2003 nr. 1196 Forskrift om endring av førerkortforskriften (gebyrsatser for 2020) Fastsatt av Vegdirektoratet dd. måned 20xx med hjemmel i vegtrafikkloven av 18. juni 1965 nr. 4 § 24, jf. ikrafttredelsesvedtak 17. mars 1967 nr. 3462 og delegeringsvedtak 29.september 2003 nr. 1196. Forskrift om endring i førerkortforskriften Fastsatt av Vegdirektoratet xx.xx.2015 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 § 24 og delegeringsvedtak 29. september 2003 nr. 1196 EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 24f (direktiv 2014/85/EU) I I forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. gjøres følgende endringer Forskrift om endring av førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften Fastsatt av Vegdirektoratet 14. juni 2019 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 24, § 26 og § 43 b jf. delegeringsvedtak 17. mars 1967 nr. 346229, delegeringsvedtak 29. september 2003 nr. 1196 og delegeringsvedtak 29. mar

Forskrift om førerkort m.m. (førerkortforskriften) Forskrift av 14. desember 1993 nr. 1309 om endring i forskrift om førerkort og førerprøve fastsatt av Samferdselsdepartementet. 3. Forskrift av 29. desember 1997 nr. 1466 om utforming og innhold i førerkort etter EØS-modell fastsatt av Vegdirektoratet. 4 Fyll inn e-postadressen din for å motta varsler om: Veileder til lov og forskrift - Førerkortveileder Abonnér. Kontakt oss. Helsedirektoratet Vitaminveien 4 Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo 0483 Oslo. Nyheter. Presse. Abonnere på innhold. Ledige stillinger. Konferanser og kurs. Høringer. Personvernerklæring. Høring om forskrifter om endringer i førerkortforskriften og yrkessjåførforskriften Vegdirektoratet sender med dette forslag til endring av forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort (førerkortforskriften) og forslag til endring i forskrift 16. april 2008 nr. 362 om

Høring om endring av førerkortforskriften Statens vegvesen sender med dette på høring forslag til endring av forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. (førerkortforskriften). Den foreslåtte endringen er en tilføyelse i førerkortforskriften § 14-1 av Helseklage so Høring om forskrift om endring av førerkortforskriften Vegdirektoratet sender med dette forslag til endring av forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort til offentlig høring. Forslaget til endringsforskrift omhandler i hovedsak to endringer i vedlegg 1 om helsekrav Høring - endring av forskrift om førerkortforskriften og yrkessjåførforskriften Til Legeforeningen Dato: 25. februar 2018 26. februar 2018. Vegdirektoratet har sendt en mindre endring i førerkortforskriften på høring. Dette er, slik vi forstår det, i hovedsak. Forskrift til friskolelova kapittel 3 om individuell vurdering ; Blant annet er følgende endret: lærelyst er tatt inn i formålet med vurdering i fag (underveisvurdering) kompetansemålene er fortsatt grunnlaget for vurdering i fag, men skal forstås i lys av teksten om faget i læreplane Forskrift om endring i forskrift 15. mars 2020 nr. 293 om bortvisning mv. av utlendinger uten oppholdstillatelse i riket av hensyn til folkehelse

 1. Høring om forskrift om endring av førerkortforskriften KNA Kongelig Norsk Automobilklub Besøksadresse: Nils Hansens vei 2, 0667 Oslo Postadresse: Postboks 6322, Etterstad 0605 Oslo Telefon: 21 E-post: kna@kna.no Telefaks: 21 60 4901 Bankgiro: 7032 05 19223 Org. nr.: 954 332 411 www.kna.no Oslo, 15. september 201
 2. Førerkortforskriften stiller visse krav til syn, helse, hørsel og førlighet for den som skal føre motorkjøretøy. Kravene er strengere jo større og tyngre kjøretøyet er, og for yrkesmessig persontransport. Kravene skal sikre at fører har tilstrekkelig helse til å kunne kjøre sikkert
 3. Forskrift om endring av førerkortforskriften Fastsatt av Vegdirektoratet..med hjemmel i vegtrafikklov18. juni 1965 nr. 4 § 24, § 28,§ 30, og § 43 jf. delegeringsvedtak 17. mars 1967 nr. 3462 og delegeringsvedtak 29. september 2003 nr. 1196
 4. Justis- og beredskapsdepartementet har i dag vedtatt endringer i forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen, og gitt et nytt tilhørende ikrafttredelsesrundskriv

Forskrift om endring i førerkortforskriften

 1. Forskrift om førerkort m.m. (førerkortforskriften) Vedlegg 1 § 16 Kilde: lovdata.no . Veiledning Om det er svingende sykdomsforløp med behov for oppfølging og fare for tilbakefall ; Førerkortforskriften Vedlegg 1 § 17 annet ledd nr. 6
 2. Utskrift fra Lovdata - 05.05.2017 14:01 Forskrift om endring i byggesaksforskriften Side 3 Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 14. desember 2015 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 21-2 syvende ledd, § 22-3 og § 23-8
 3. Mattilsynet sender utkast til endring av forskrift om såvarer og forskrift om floghavre til Landbruks- og matdepartementet for fastsettelse. Som følge av blant annet høringsinnspillene foreslår vi ny høring av §§2 og 17
 4. Forskrift om endring i byggeforskriftene. Side 3 Kommunal- og arbeidsdepartementet har 22. juli 1983, med hjemmel i § 6 i bygningsloven av 18. juni 1965 nr. 7, foretatt endringer i kapitlene 21, 26:1, 34:4, 38:43, 38:563, 39:4, 49:129 og 55 i byggeforskrifter av 1. august 1969, senest revidert 13. januar 1983 nr. 48
 5. Statens helsetilsyn takker for invitasjon til å uttale oss til forslagene til endringer i lov og forskrift. Vi vil uttale oss til de delene av forslagene som vi anser er mest relevante for fagskoleutdanninger av personer som skal arbeide innenfor våre tilsynsområder; helsefag, sosialfag og barnevern

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til ny forskrift om menerstatning ved pasientskader. Forslaget er utarbeidet av Norsk pasientskadeerstatning (NPE) på oppdrag fra departementet. Departementet foreslår også en endring i pasientskadeloven som gir departementet hjemmel til å gi forskrift om menerstatning ved pasientskader For Svalbard: På Svalbard gjelder førerkortforskriften med visse endringer og tillegg som gitt i forskrift om vegtrafikkloven på Svalbard.. For å slippe å måtte forholde seg til både denne forskriften og nevnte forskrift for å finne gyldigheten av førerkortforskriften på Svalbard, er denne siden laget slik at for de paragrafer hvor det gjelder særskilte end­ringer og tillegg for. Forskrift om endring i CWD-soneforskrift Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 16. september 2020 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 14 og § 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790

endring forskrift karantene Endring i covid-19 forskriften om arbeid i karantene. Nyhet, HMS, Arbeidsliv. Publisert 24.06.2020. I følge en endring i forskriften kan arbeidere fra Schengen- og EØS-områdene jobbe i karantenetiden forutsatt at arbeiderne tester negativt på SARS-CoV-2 Idéen om denne visionære vil straks påvirke dit liv! Prøv det nu Forskrift om førerkort m.m. (førerkortforskriften) Vedlegg 1 § 42 Kilde: lovdata.no Helsekrav er ikke oppfylt dersom generell helsesvekkelse eller flere sykdommer sammen utgjør en risiko for trafikksikkerheten Forskrift av 7. januar 1999 om endring i forskrift av 13. februar 1992 nr. 88 om avgrens-ning m.v. vedrørende kretsen av sjømenn som skal ha fradrag i inntekten etter skatteloven § 44 syttende ledd. Fastsatt av Finandepartementet med hjemmel i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 44 syttende ledd nr. 4 Forskrift om førerkort m.m. (førerkortforskriften) Vedlegg 1 § 25 Førerkortforskriften Vedlegg 1 § 29 annet ledd nr. 1-3. Veiledning. Førerkortgruppe 2 og 3. Kravet om EF>35% i funksjonsklasse I-II er gitt fordi ventrikkelfunksjonen er den viktigste markør for risikoen for synkope og plutselig død

Forslag til endring i førerkortforskriften. Sist oppdatert 18.11.14, Publisert 18.11.14. 18. november 2014 Høringssvar - Forslag til endring i førerkortforskriften Endring i forskrift i statsansatteloven gjør det enklere å inkludere. Fra 1. januar 2020 endres reglene for ansettelser i staten slik at du som arbeidsgiver kan bli bedre på å rekruttere fra målgruppen til inkluderingsdugnaden. Se endringene Forskrift om endring i forskrift om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise - vedtatt 27. juni 2018 nr. 1053; Forskrift om endring i forskrift om kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingstjeneste - vedtatt 25. juni 2018 nr. 102

Forslag til endring i byggteknisk forskrift (TEK17) om energiforsyningskrav for bygninger over 1000 m2. På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sender Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) forslag til ny § 14-4 annet ledd i byggteknisk forskrift (TEK17) på høring Utkast til forskrift om endring i mædi-soneforskrift Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet xxxx 2020 med hjemmel i forskrift 27. juni 2002 nr. 732 om tiltak mot sjukdommer og zoonotiske agens hos dyr (dyrehelseforskriften) § 31, jf. lov 19. desember 2003 nr

Forskrift av 20. april 1999 om endring i forskrift av 30. oktober 1992 nr. 773 om levering av ligningsoppgaver fra boligselskap Fastsatt av Skattedirektoratet med hjemmel i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 51 sjette ledd, lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) §§ 6-16 bokstav c og 6-17 samt Finansdepartementets. Forskrift om endring av førerkortforskriften. Forskrift om endring av førerkortforskriften Fastsatt av Vegdirektoratet 29. juli 2013 med hjemmel i vegtrafikklov18. juni 1965 nr. 4 24, 28, 30, og 43 jf. delegeringsvedtak 17. mars 1967 nr. 3462 og delegeringsvedtak . Detalje Forskrift om endring av forskrift om ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten (ressursforskriften) 14.01.2004 Fastsatt av Oljedirektoratet 5. desember 2003 i medhold av lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 10-18, jf. Forskrift fastsatt ved kongelig resolusjon 27. juni 1997 nr. 653 til lov om petroleumsvirksomhet § 46, § 47, § 48, § 53, § 79 og § 86, jf pdf Høringsbrev.pdf pdf Høringsliste.pdf pdf Forslag til forskrift om endring i forskrift av 20. mai nr. 544 om maskiner.pdf pdf Uoffisiell norsk oversettelse av Råds- og Parlamentsforordning (EU) 2016-1628.pdf pdf Engelskspråklig versjon av kommisjonsforordning 2017-654.pdf pdf Engelskspråklig versjon av kommisjonsforordning 2017-655.pdf pdf Engelskspråklig versjon av. Arbeidstilsynet har sendt på høring et forslag til endringer i forskrift om tiltaks- og grenseverdier. Forslaget gjelder endring av grenseverdiene for to stoffer: Respirabelt krystallinsk silika og seksverdige kromforbindelser. Høringsfristen er 29. mai 2020

3-1. I forskrift til opplæringsloven kapittel 6 er det gitt regler om inntak til videregående skoler og kapittel 6A til formidling av lærlinger og lærekandidater til lærebedr ifter. I henhold til § 6-2 og § 6 A 2 i forskriften plikter alle fylkeskommuner å ha en lokal forskrift om inntak. Forskriften skal utfyll Endring i forskrift om settepoteter - forenklet omsetning av settepoteter i små kvanta. Publisert 31.01.2020 Sist endret 27.04.2020. Skriv ut. Mange hus- og hageeiere ønsker å dyrke poteter til eget forbruk. Ofte blir sertifiserte settepoteter kjøpt og brukt, men i en del tilfeller brukes nok også innkjøpte matpoteter

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende innføring av nordisk regulerkraftavregning og 6.10 Endring av § 2-6. Melding om opphør fra Elhub til kraftleverandør som avslutter leveransen. endring i forskrift 7. desember 2012 nr. 1158 om energiutredninger (foe). Forslaget innebærer blant annet en utvidelse av dagens ordning med regionale kraftsystemutredninger der vurderinger om koordinert nettutvikling på tvers av nettnivå og mellom områdekonsesjoner i større grad tas inn i utredningsprosessen Forskrift om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen (IK-Akvakultur) er felles for Fiskeridirektoratet og Mattilsynet.Formålet med forskriften er at internkontrollen skal være et styringsverktøy som bidrar til kontinuerlig forbedring av miljø, fiskehelse og fiskevelferd Svar på høring om forslag til forskrift om endring i forskrift om midlertidig forlengelse av utløpt førerrett, utrykningskompetanse og yrkessjåførkompetanse (ekstraordinære tiltak i forbindelse med koronavirus) Svar på høring om implementering av forordning (EU) 2019/2144 - Sikkerhetsforordninge

Forskrift om endring av førerkortforskriften (gebyrsatser

 1. Høringer. 20.03.15: Endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav 20.03.15: Revidert håndbok N302 Vegoppmerking 27.02.15: Omlegging av årsavgiften til en avgift på trafikkforsikringer 24.02.15: Konseptvalgutredning for kryssing av Oslofjorden 12.02.15: Modulvogntog vegnett og sporingskrav 11.02.15: Forslag om ITS-lov og utkast til forskrifte
 2. Under vil vi redegjøre nærmere for hva som ligger i begrepet vesentlig og varig endring i inntekt forskriften §3 femte ledd. Inntektsøkning er ikke omfattet av «vesentlig og varig endring» i inntekt. Forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3 omhandler moderasjonsordninger. Femte led
 3. Endring av forskrift om camping, bobiler og båtliv. Havna i Holmestrand Holmestrand kommune Kommunestyret hadde onsdag 6. mai møte hvor vedtaket til forskrift om forbud mot fortøyning ved kommunal kaianlegg, stenging av campingplass, gjestehavner, bobilcamping og bruk av oppstillingsplasser for bobil skulle opp til vurdering om endring eller opphør
 4. 2 Se høring om endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger av 4. januar 2018. 3 Se brev fra Kunnskapsdepartementet av 16. september 2019 Informasjonsskriv - endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger - nye krav til utdanningsfaglig kompetanse (heretter omtalt so

Forskrift om endring av førerkortforskriften og

Forskrift om førerkort m

 1. dre endring i forskrift om sikring av havneanlegg. Dette er gjort på bakgrunn av endringer i forordningen om EU-kommisjonens og EFTAs overvåkningsorgans (ESAs) inspeksjoner innenfor maritim sikring
 2. Kystverket sender med dette forslag til forskrift om endring av forskrift 19.12.2012 nr. 1329 om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger på høring. Høringsforslaget er også tilgjengelig på Kystverkets hjemmeside www.kystverket.no under fanen Om Kystverket på siden Utgreiingar eller høyringar
 3. Forskrift om endring i forskrift om kommunalt løypenett for snøscooter, Tydal kommune, Trøndelag vedtatt i kommunestyret 30.01.2020 I forskrift om kommunalt løypenett for snøscooter FOR-2018-05-08-2019, Tydal kommune
 4. Forskrift om endring av forskrift nr. 12 om beregning og oppkreving av merverdiavgift ved innførsel Finansdepartementet har 22. august 1997 med hjemmel i lov av 19. juni 1969 nr 66 om merverdiavgift § 62 femte ledd, jf annet ledd og § 66 foretatt endringer i forskrift av 12. desember 1975 om beregning og oppkreving av merverdiavgift ved innførsel

Førerkort - veileder til helsekrav - Helsedirektorate

Endring i forskrift om karantene 09.05.2020 Helsedirektoratet har varslet Norsk Jockeyklub om at det er foretatt endring i unntaksbestemmelsene om karanteneplikt Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk trådte i kraft 01.01.2018, og innførte nye tekniske krav til nye og eksisterende landbaserte anlegg for å bidra til å forebygge rømming av fisk.. I arbeidet med å operasjonalisere forskriften har Fiskeridirektoratet oppdaget noen uklarheter som vi ser behov for å avklare i en endringsforskrift

Høring - endring i forskrift om myndighet mv. etter kulturminneloven vedr. kirkebygg. Vi viser til departementets høringsbrev av 27. september 2019 vedr. utkast til endring av forskrift om fastsetting av myndighet mv. etter kulturminneloven på høring. Vi beklager at vår høringsuttalelse sendes departementet etter den fastsatte. Samferdselsdepartementet har 2. mars 2020 fastsatt en forskrift om endring av forskrift 24. september 2018 nr. 1407 om felles krav til ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester og andre nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring samt tilsyn med disse (BSL G 1-3), og endringer i andre forskrifter Sjøfartsdirektoratet foreslår endringer i forskrift om endring av forskrift om bygging av skip 1. juli 2014 nr. 1072 (byggeforskriften) og forskrift 15. juni 1987 nr. 507 om sikkerhetstiltak m.m. på passasjer-, lasteskip og lektere (sikkerhetstiltaksforskriften) for å gjennomføre endringer i SOLAS kapittel II-1 og inntak stabilitet-koden Idrettsstyret har i møte 27.06.2019 endret forskrift om medlems- og organisasjonsregister.. Hva betyr dette for idrettslag? Idrettslaget skal løpende oppdatere opplysninger om idrettslagets medlemmer, tillitsvalgte, frivillige og ansatte i idrettens medlems- og organisasjonsregister

orientert om problemstillinga kring laushund og beitedyr og ynskje om utviding av tida med bandtvang til også å gjelde oktober om hausten. Politiet hadde ingen merknad til denne endringa og ynskte å bli orientert om endeleg forskrift. Med bakgrunn i saka og høyringsuttalene skal Vilt- og innlandsfiskenemnda ha saka opp ti I medhold av motorferdselforskriftens § 4a) vedtok kommunestyret den 16.09.2020 endring i forskrift om snøskuterløyper i Engerdal kommune Viser til begjæring datert 29.04.2019 om endring av minstelønnssatser i forskrift om delvis allmenngjøring av landsoverenskomsten for elektrofagene. Vedlagt ligger Tariffnemndas protokoll 02/2019 med vedtak om endring av lønnssatsene i forskriften. Forskriften trer i kraft 01.05.2019 og vil bl Forskrift om endring i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos psykolog Side 6 51, 52. 21c Psykoterapi av barn, minst 2 timer Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 11-19, 27, 40a, 51, 52. 1 520 1 520 0 A2, C1 0 21d Psykoterapi av barn, minst 3 time

Forskrift om endring i forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål Innholdsfortegnelse: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 30. oktober 2020 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 47 Statens vegvesen . Informasjon om endring i forskrift om midlertidig unntak for gjennomføring av trafikkopplæring og øvingskjøring . Trafikalt grunnkurs del 1.7 Trafikant i mørket . Trafikant og kjøretø Husk å varsle om eventuell endring i foreldrebetalingen Regjeringen har foreslått å øke maksprisen for foreldrebetaling gjeldende fra 1. januar 2021. Det er viktig at barnehagene informerer om en eventuell økning til foreldrene i henhold til vedtektene

Høring om endring av førerkortforskriften

Forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket er endra, slik at det ikkje lenger er krav om å ha eit føretak for å kunne få SMIL-tilskot. Publisert 27.02.2020 Landbruks- og matdepartementet har gjort endringar i forskrifta § 3 gjeldande frå 1. januar 2020 Endring i forskrift om nydyrking Endring av forskrifta vart fastsett av LMD 2. juni 2020. Den viktigaste endringa er at nydyrking av myr ikkje er tillaten, men kommunen kan gi dispensasjon for nydyrking av myr i særlege tilfelle. Publisert 03.06.2020, Sist endret 11.06.2020 . Behovet til. Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova . Heimel: Fastsett av Kunnskapsdepartementet 2. juli 2020 med heimel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 13-7 åttande ledd. I. I forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova blir det gjort følgjande endring Publisert dato: 09.10.2019. Saksfremlegg. Saksframlegg- Høring - forslag om endring i forskrift om foreldrebetaling i barnehagen 2019- med behandling i OMK (PDF 177KB Endring i forskrift om forenklet IFRS. Finansdepartementet har i dag fastsatt endring i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder. Endringen vil tre i kraft 1. januar 2019, og gjelde for regnskapsåret 2018

Høring - endring av forskrift om førerkortforskriften og

Endring i forskrift om karantene . 09.05.2020. Helsedirektoratet har varslet DNT om at det er foretatt endring i unntaksbestemmelsene om karanteneplikt. Siden mars har travsportens utøvere vært underlagt karanteneplikten som har vært gjeldende ved innreise til Norge Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv fra ni meter, samt for stillaser som ikke monteres i standardoppstilling etter leverandørens monteringsanvisning § 17-5. Krav til opplæring av bruker av stilla

Endring i forskrift om dødsdefinisjon. Høring - forslag til endring i forskrift om dødsdefinisjon i relasjon til lov om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m. 24. Jun 2015 - 01:0 Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen Innholdsfortegnelse: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 20. mai 2020 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 Forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket er endra, slik at det ikkje lenger er krav om å ha eit føretak for å kunne få SMIL-tilskot. Publisert 29.09.2020 Landbruks- og matdepartementet har gjort endringar i forskrifta § 3 gjeldande frå 1. januar 2020 Høring om forskrift om endring i yrkessjåførforskriften. August 13, 2018. Styret i Tungbilgruppen i møte med Vegdirektoratet om problemer med førerprøver. July 25, 2018. Fagsamling for kontoransatte. June 11, 2018. Avdekket juks blant yrkessjåførlærere. April 27, 2018. Please reload. Søk etter Tag. Helsedirektoratet Endring i mellombels forskrift om unntak frå sosialtenestelova Paragraf 6 om eigenmelding ved sjukdom under gjennomføring av kvalifiseringsprogram er oppheva frå 1. juni 2020. Publisert 19.06.2020. Endringane er gjort i mellombels forskrift om unntak frå sosialtenestelova paragrafane 20, 20a og 29 til 40. I rundskriv til.

Endringer i vurderingsforskrifte

Endring av forskrift i 2013. Endring i «Forskrift om pasientskadelovens virkeområde og om tilskuddsplikt for den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten» ble vedtatt 08.01.2013. Endringene trådde i kraft 01.02.2013. Nedenfor finner du en kort omtale av endringene som ble vedtatt Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhets-arbeid i virksomheter (intern ontrollfork skriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996, med ikrafttredelse 1. januar 1997. Internkontrollforskriften gir bestemmelser om at den som er ansvarlig for virksomheten, plikter å sørge for systematisk oppfølging av gjeldende kra Høring - Forslag til endring i forskrift om elsertifikater Olje- og energidepartementet sender forslag til endring i forskrift om elsertifikater på høring. Norge og Sverige har siden 1. januar 2012 hatt et felles marked for elsertifikater. Elsertifikatordningen fungerer som en støtteordning til ny produksjon av fornybar kraft

Forskrift om endring i forskrift 15

Forskrift om endring i forskrift om arbeidsavklaringspenger Dato FOR-2014-03-01-241 Departement Arbeids- og sosialdepartementet Publisert I 2014 hefte 3 s 452 Ikrafttredelse 01.03.2014 Endrer FOR-2010-02-10-152 Gjelder for Norge Hjemmel LOV-1997-02-28-19-§11-10 Kunngjort 07.03.2014 ! kl. 14.30 Rettet Journalnr 2014-0175 Korttittel Endr. i. Forskrift om endring i forskrift om medisinsk utstyr Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet (dato) med hjemmel i lov 12. januar 1995 nr. 6 om medisinsk utstyr § 4 annet ledd, jf. kronprinsreg. res. 26. oktober 2001 nr. 1221 og lov 16. juni 1994 nr. 20 om tekniske kontrollorgan som har til oppgåve Høring om endring i bestemmelser om vurdering, eksamen og eksamensordninger i læreplanene. Fristen for å svare har dessverre gått ut. 1. Hva består høringen av? Vi sender på høring fire ulike høringsnotater. Del 1, 2 og 4 innebærer endringer i forskrift til opplæringsloven kap. 3,. NOKUT sender på vegne av Kunnskapsdepartementet forslag om endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger på høring. Høringsnotatet er utarbeidet av NOKUT. Kort om endringene Forslaget knytter seg til forskriftens § 1-4 om kompetansekrav for ansettelse i stilling so

Høringssvar - endring i forskrift om arbeidstid for avlastere. KS støtter departementets forslag om endringer i forskrift om arbeidstid for avlastere. KS er positive til at det nå åpnes opp for lengre sammenhengende avlastningsperioder, og støtter departementets forslag til ny § 12 Konkurransetilsynet støtter Landbruks- og matdepartementets forslag til endring av budreglementet i forskrift om fordeling av tollkvoter. Tilsynet er enig i at de foreslåtte endringer i regelverket vil være egnet til å avhjelpe de konkurransevridende effektene det eksisterende auksjonssystemet har muliggjort Publisert dato: 05.06.2019. Saksfremlegg. Saksframlegg - Høring - Endring i forskrift om kommunale barnehager i Oslo kommune - med behandling i oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen (PDF 52KB Ombudet mener forbeholdet om at næringsmidler kan bli forurenset bør strykes, alternativt at siste del av setningen strykes og erstattes med følgende: Forbudet mot husdyr etter § 1, jf. forordningen (EF) nr. 852/2004 vedlegg II kapittel IX nr. 4 annen setning, gjelder ikke for nyttehunder som medbringes i de områdene av næringsmiddelvirksomheter hvor kunder ordinært har adgang Endring i forskrift om aerosolbeholdere. 03.05.2018, Nyhet. Endringene ble gjort for å: Oppfylle kravene i EU-direktivet 2016/2037 i norsk lovgivning. Muliggjøre et høyere trykk i aerosolbeholdere som drives av ikke brannfarlige gasser. Tilpasse forskriftens bestemmelser om merking til merkingsreglene i CLP-forordningen

Gå til innhold Nyheter; Nyttige linker; Informasjon; Restauranten; Om Travbanen; Du er her: Start Nyhetsarkiv; 2020; Mai; Endring i forskrift om karanten Endring i forskrift om ansettelse og opprykk. Forskerforbundets uttalelse om endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Kunnskapsdepartementet. Deres ref: 17/3202-3 Vår ref: 177259 Vår dato: 15.03.18

Hjemmel: Fastsatt av Oljedirektoratet 9. oktober 2013 med hjemmel i forskrift 27. juni 1997 nr. 653 til lov om petroleumsvirksomhet § 39 femte ledd, jf. delegeringsvedtak 20. desember 2007 nr. 1791 Høring om endring i forskrift om luftfartsoperasjoner for gjennomføring av nye felleseuropeiske regler om motvirkning av rus m.v. som sikkerhetsrisiko i luftfartsoperasjoner. Luftfartstilsynet har utarbeidet utkast til endring av forskrift 7. august 2013 nr. 956 om luftfartsoperasjoner Endring i forskrift om utdanning og sertifisering av flygeledere Luftfartstilsynet vedtok i mai en endring til forskrift 17. juni 2016 nr. 710 om utdanning og sertifisering av flygeledere. Endringen innebærer at ansvaret for behandling av medisinske klagesaker overføres fra Samferdselsdepartementet til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, Helseklage

Forskrift om endring i forskrift om dagpenger under arbeidsløshet Hjemmel: Fastsatt av Arbeidsdepartementet 20. desember 2012 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 4-3 første ledd og § 4-7 tredje ledd. I I forskrift 16. september 1998 nr. 890 om dagpenger under arbeidsløshet gjøres følgende endringer Forskriften trer i kraft 1. januar 2006. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift om foreldrebetaling i barnehager fastsatt ved kgl.res. 23. april 2004 nr. 666 med hjemmel i lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager (barnehageloven) § 15a og § 4 fjerde ledd. For 2006 fastsettes maksimalgrensen av Kongen i Statsråd Forskrift om maskiner Last ned forskriften som PDF Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet (nå Arbeids- og sosialdepartementet) 20. mai 2009 i samråd med Justis- og politidepartementet (nå Justis- og beredskapsdepartementet) og Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet) med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid, stillingsvern mv

Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av - Fiskeridirektorate Styret. US 35/10. Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger. ePhortesak: 2010/799 Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen. Møtedag: 25. mars 2010 Informasjonsansvarlig: Kristofer Henrichsen. Saken gjelder: Forskrift om eksamen ble sist revidert i 2009. Etter dette har man gjort erfaringer som tilsier enkelte endringer.. Fakultetene har blant annet gitt uttrykk for at det er. Gå til innhold Om Bjerkebanen; Tipster Oslo Grand Prix; Nyheter; Sport; Du er her: Start Nyhetsarkiv; 2020; Mai; Endring i forskrift om karanten Forskrift om smitteverntiltak i Bergen kommune av 8. august 2020 etter foreslått endring pr. 10. september Hjemmel: Fastsatt av Byrådet i Bergen kommune 8. september 2020 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 Endret av Byrådet i Bergen 10. september 2021 Høring - endring i forskrift om skikkethetsvurdering i lærerutdanningene til å omfatte også helse- og sosialfagutdanningene. Det vises til brev av 28.02.2006 fra Kunnskapsdepartementet vedr utkast til forskrift om skikkethetsvurdering i lærerutdanningene og i helse- og sosialfagutdanningene

 • Andre villa wiki.
 • Retorisk analyse av kampanje.
 • Hytte med basseng til leie.
 • Glattblatt aster.
 • Lease bil privat.
 • Xbox 360 controller on xbox one.
 • Hva betyr indirekte tale.
 • Minni mus kakeform.
 • Cara delevingne presentation.
 • Totland skistadion.
 • München spitzname.
 • Rød løvefisk.
 • Etter amputasjon.
 • Knurring hos hund.
 • Psykisk helsevern vinderen.
 • Tyrili klatring butikk.
 • Gralsritter kreuzworträtsel.
 • Passkontroll mellan norge och sverige.
 • Coinmarketcap login.
 • Hvordan piske krem uten fløte.
 • Küchen aktuell bornheim erfahrung.
 • Billigste parkering gardermoen.
 • Russischer abakus multiplikation.
 • Alaskan malamute färger seal & white.
 • Mein lokal dein lokal berlin dicke wirtin.
 • 1 pund to nok.
 • Iphone 5c kopen zonder abonnement.
 • Wizz discount club.
 • Kid vinstra.
 • C vitamin appelsin.
 • Dansnytt 2017.
 • Taff moderatorin bewerben.
 • Lion trondheim kino.
 • Aqualand algarve.
 • Hallelujah russian tekst.
 • Toyota land cruiser bagasjerom.
 • Middag for en hundrings tønsberg.
 • Sas lounge copenhagen.
 • Murphy name.
 • Hvordan fungerer inkasso.
 • Bergamo italia interessepunkter.